ការបោះពុម្ព sublimation ក្នុងផ្ទះ

គ្រឿងបរិក្ខារ

2 ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

1 ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព sublimation

ម៉ាស៊ីនកាត់ 3D ចំនួន ០១ គ្រឿង

ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ

1-2 លានគូ insole

ការកាត់ឡាស៊ែរ
បោះពុម្ព
បោះពុម្ពក្នុងវិល