ការចាក់ Polyurethane

គ្រឿងបរិក្ខារ

ម៉ាស៊ីន PU ចំនួន ០២គ្រឿង

ម៉ាស៊ីន GEL ចំនួន ០១គ្រឿង

ម៉ាស៊ីន 2 PCS

ម៉ាស៊ីនគំរូ 1

ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ

2 លានគូ insole