ស្រោមជើងដែលអាចបង្កើតកំដៅបានតាមតម្រូវការ

រុករកដោយ៖ ទាំងអស់។